9181.cn
登陆 | 注册 | 会员付费| 名片raybet12| 身份证raybet12 | 驾驶证raybet12 |raybet12机API | 资讯 | 帮助 | 人名录 | 机构译典 | 街路名录
首页 规则讨论 词汇资源 机构实名 地名目录 人名目录 综合资讯

raybet12-raybet52-raybet欧洲列表

中文地名: 世界金融中心;
中文繁体 : 世界金融中心A座;
汉语拼音 : Shì Jiè Jīn Róng Zhōng Xīn A Zuò;
地方倡导英译: World Finance Center Tower A;
9181规则英译 : World Finance Center Tower;
单一罗马化表述: Shi Jie Jin Rong Zhong Xin A Zuo;
raybet52 : 广东深圳福田区世界金融中心;
会员名
密    码
内    容
验证码
                     

暂没评论!
首页 上一页 1 2 3 4 5 6  第页 共 页

全国省区列表